Algemene Voorwaarden Nailzz&More , 30 oktober 2014

1. Toepasselijkheid

 • 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Nailzz&More, gevestigd te (8607 DK) Sneek, Penningkruid 82 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden te Leeuwarden onder nr.61183342
  Koper – ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Nailzz&More in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  Consument koper – ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Nailzz&More in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  Producten – Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.
 • 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nailzz&More onder andere handelend alsmede op alle met Nailzz&More aangegane overeenkomsten.
 • 3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • 4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 • 5. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Nailzz&More is ingestemd.
 • 6. De internetsite van Nailzz&More richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
 • 7. Nailzz&More behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
  8. Door het gebruik van de internetsite van Nailzz&More en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 • 9. Nailzz&More is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • 1. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • 2. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Nailzz&More is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • 3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • 4. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • 5. Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  – de potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Nailzz&More via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Nailzz&More ontvangen.
  – de potentiële koper heeft tijdens zijn bezoek aan de showroom van Nailzz&More -deze is gevestigd aan het Penningkruid 82 te Sneek- uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
  – de potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
  – een offerte is door de koper getekend en door Nailzz&More ontvangen ingeval door Nailzz&More een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
 • 6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Nailzz&More herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Nailzz&More de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
 • 7. Koper en Nailzz&More komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Nailzz&More gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 • 8. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Nailzz&More garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

 • 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.
 • 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 • 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Nailzz&More in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Nailzz&More worden gecorrigeerd.
  4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
 • 5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Nailzz&More.

4. Betaling

 • 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  – contant (alleen bij afhalen)
  – vooruitbetaling / bankoverschrijving
  Nailzz&More kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 • 2. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
 • 3. In het geval door Nailzz&More een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 • 4. Bij niet of niet tijdige betaling door koper is de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 25% per toegediende afspraak, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 • 5. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Nailzz&More , als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betaling-) verplichtingen, heeft moeten maken.
  6. In geval van niet tijdige betaling is Nailzz&More bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

 • 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Nailzz&More ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Nailzz&More kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 • 2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Nailzz&More streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.
 • 3. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 • 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 • 5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • 6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Nailzz&More het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 • 7. De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Nailzz&More gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Nailzz&More van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Nailzz&More gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

6. Gebreken en Klachttermijn

 • 1. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan koper (konden) worden geleverd), Nailzz&More ter kennisgeving worden gebracht.
 • 2. De koper, niet zijnde consument koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Nailzz&More is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

 • 1. De consument koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Nailzz&More aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 • 2. In geval van ontbinding is de consument koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Nailzz&More terug te zenden in de staat waarin de consument koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument koper.
 • 3. Indien de consument koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Nailzz&More binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Nailzz&More betaalde middels een bank- of giro overschrijving.
 • 4. Nailzz&More is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 • 5. Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn, is niet mogelijk.
 • 6. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van koper door Nailzz&More voor koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
 • 7. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Nailzz&More is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 • 2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

 • 1. In beginsel geldt voor door Nailzz&More geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Nailzz&More in kennis te stellen. Consument-kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 BW zijn opgenomen.
  2. Nailzz&More is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Nailzz&More aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • 3. Indien Nailzz&More om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  – indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Nailzz&More of de fabrikant zijn verricht;
  – indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  – indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • 5. De koper is gehouden Nailzz&More te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Nailzz&More zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
 • 6. Het is mogelijk dat Nailzz&More op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Nailzz&More is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
 • 7. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
 • 8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper. Nailzz&More streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
 • 9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Nailzz&More.

10. Overmacht

 • 1. In geval van overmacht is Nailzz&More niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Nailzz&More is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 • 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

 • 1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Nailzz&More, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 • 3. Het is de koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nailzz&More, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
 • 12. Persoonsgegevens
  1. Nailzz&More zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
 • 2. Nailzz&More neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
 • 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Nailzz&More, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Geschillenregeling en beslechting

 • 1. In afwijking van artikel 13 kunnen consument kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van Nailzz&Moreof de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Naizz&More, voor te leggen aan een onafhankelijke Geschillencommissie, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite, telefoonverbinding of schriftelijk is gedaan of tot stand gekomen.
 • 2. Onder de geschillencommissie wordt verstaan de importeur/fabrikant naar gelang het product/opleiding het betreft of een onafhankelijk andere derde partij. Het doel van de geschillencommissie is om geschillen tussen consumenten en ondernemers op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen.
  3. Een geschil zoals in lid 1 omschreven wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan Nailzz&More heeft voorgelegd.
 • 4. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Nailzz&More is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 • 5. Wanneer de consument koper een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, is Nailzz&More aan deze keuze gebonden. Wanneer Nailzz&More dat wil, zal de consument koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Nailzz&More schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Nailzz&More de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • 6. De geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wegen van bindend advies.

15. Diverse bepalingen

 • 1. Nailzz&More is gevestigd te (8607 DK) Sneek, Penningkruid 82 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden te Leeuwarden onder nr.61183342
  Het BTW nummer is NL 109488301B01
  Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
 • 2.Nailzz&More (06-49941211) is bereikbaar voor informatie op werkdagen gedurende de tijden zoals aangegeven staat op de internetsite.
 • 3. Nailzz&More streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vier uur te beantwoorden.

16. Facebookactie’s

  • De Facebook-regels  

   In de guidelines staat als eerste dat een pagina zich bij het organiseren van een winactie moet houden aan de wettelijke regels. Daarover verderop meer.

   De guidelines geven verder aan waaraan winacties moeten voldoen. Het doel van deze regels is om spam in je nieuwsoverzicht te voorkomen. In het verleden verplichtte Facebook bedrijven dat een promotie  beheerd moet worden via Apps op Facebook.com, op een canvaspagina of met een pagina-app. Op dit moment (vanaf 27/08/2013) mogen promoties gewoon op een pagina geplaatst worden.

   Facebook stelt dat er spelvoorwaarden moeten zijn waarin o.a staat dat Facebook zelf niets met de winactie te maken heeft. Persoonlijke tijdlijnen mogen niet worden gebruikt voor het beheer van promoties. Dat betekent dat een bericht delen NIET gebruikt mag worden als voorwaarde voor deelname aan de winactie. Het verplicht delen van een bericht of foto om deel te nemen is dus verboden.

   Het moet duidelijk genoeg zijn dat de promotie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of wordt beheerd door Facebook.

   Enkele voorbeelden wat dus niet mag

   • Deel dit bericht met je vrienden en wie weet win jij …
   • Tag jezelf in deze foto en win….
   • Tag minstens 10 vrienden in deze fot en win…

   Tips voor een aanbieder van een promotie:

   • Communiceer  wat de actie inhoudt, hoe gebruikers kunnen deelnemen en wat ze kunnen winnen
   • Geef aan wie mag deelnemen (land, leeftijd)
   • Laat mensen akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de winactie, waarin duidelijk vermeld staat dat Facebook gevrijwaard wordt
   • Geef aan wat de wettelijk regels zijn.

   Wettelijke regels

   In Nederland worden die bepaald door de Wet op de Kansspelen. In de meeste gevallen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing . Dat betekent dat er geen vergunning is vereist, mits een aantal spelregels in acht wordt genomen. De aanbieder dient bijvoorbeeld voorafgaand aan de deelname duidelijk te maken wat de totale waarde van het prijzenpakket is. Ook stelt de aanbieder aan een minderjarige de voorwaarde dat diens ouder toestemming verleent voor deelname.

   Ook aanbieders van promotionele kansspelen dienen kansspelbelasting af te dragen indien het prijzen betreft van boven de € 449,- per spel. Dit geldt dus ook voor kleine promotionele kansspelen zoals we die vaak op Facebook zien. Als je een prijs wint in een binnenlands kansspel is de organisator verplicht de kansspelbelasting op uw prijs in te houden en te betalen aan de Belastingdienst. Doet de organisator dat niet, dan kun je als prijswinnaar worden aangesproken. Het tarief is 29% voor de winnaar en 40,85% als de organisator de kansspelbelasting afdraagt.   Zie:
   http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/kansspelbelasting/wie_moet_waarover_kansspelbelasting_betalen/wie_moet_waarover_kansspelbelasting_betalen

   Tenslotte heeft een organisator van winacties te maken met de privacy-wetgeving.

   • Hij mag verkregen informatie niet misbruiken. Hij mag daarom alleen vragen om gegevens die nodig zijn om de winactie in goede banen te leiden.
   • De deelnemer moet geïnformeerd zijn over het gebruik van zijn gegevens bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden die bij de actie horen
   • Vinkjes voor akkoord met actievoorwaarden of andere akkoorden en toestemmingen moeten standaard UIT staan
   • De organisator mag de e-mailadressen die worden verzameld één keer mailen met de vraag of ze nieuwsbrieven willen ontvangen van iets dat niets met de wedstrijd te maken heeft, met daarbij een opt-out.
 • Uit de delers van een bericht, word er een winnaar bekend gemaakt. Er zal duidelijk een datum aangegeven worden. Aan alle acties kan men geen rechten ontlenen. Er zal in alle eerlijkheid een winnaar gekozen worden op 1 februari 2017 met 1000 likes op de bedrijfspagina van nailzz&more-Brillbird friesland
  D.m.v. liken/delen speel je automatisch mee.

17. Aanvullende Algemene Voorwaarden Opleidingen

Diploma

De opleidingen worden afgesloten met een door het merk erkend diploma of met een certificaat van de behaalde (deel)kwalificatie(s).

Opleidingsduur en opleidingskosten

De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van  Nailzz&More en/of in de actuele studiegids van Nailzz&More.

De opleidingskosten bestaan uit lesgelden en kosten voor het lespakket . De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesdagen. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven in de actuele studiegids van  Nailzz&More en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Nailzz&More.

Examens

Of er examengelden zijn inbegrepen in een opleiding is per opleiding aangegeven op de website van  Nailzz&More en/of in de actuele studiegids van Nailzz&More.

De examens behorende bij opleidingen van  Nailzz&More worden afgenomen door de distributeurs en / of gecertificeerde trainers van BrillBird Internationaal.

Daar waar  Nailzz&More kosten voor examens heeft aangegeven draagt op verzoek  Nailzz&More zorg voor aanmelding van cursisten voor examens. De inning en afdracht wordt door de importeur en/of afnemende instantie verzorgd.

Aanmelding

Aanmelding voor een opleiding door middel het inschrijfformulier betekent het aangeven van serieuze interesse voor het volgen van een opleiding van Nailzz&More. Bij ontvangst door  Nailzz&More van een aanmelding of inschrijving voor informatiegesprek of voorlichting wordt contact opgenomen voor nadere informatie, wordt mogelijk een intakegesprek gevoerd.

Een aanmelding voor open dag of voorlichting is vrijblijvend. Een inschrijving voor een opleiding leidt tot een overeenkomst waaraan de algemene voorwaarden opleidingen onderhevig zijn.

Inschrijving voor een opleiding

Inschrijving voor een opleiding kan d.m.v. een papieren of digitaal inschrijfformulier of door acceptatie van een door  Nailzz&More uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email of per post. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan  Nailzz&More gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan  Nailzz&More verschuldigd blijft.

Cursustijden

De cursussen beginnen om 09.30 uur. Lunch is rond 12:30 uur en de afsluiting is rond 15:30 uur. Afwijkingen in deze gezette tijden staan vermeld op de website van  Nailzz&More en/of in de studiegids van  Nailzz&More.

Vrijstellingen

De cursist kan een gemotiveerd verzoek om vrijstelling indienen, ter beoordeling aan Nailzz&More.  Op basis van een verleende vrijstelling zal  Nailzz&More  per cursist een herzien voorstel voor opleidingskosten doen.

Opleidingen dienen altijd op de afgesproken data te worden gevolgd. Dit is één keer per week m.u.v. feestdagen. Bij een afmelding van minimaal 24uur van te voren wegens ziekte e.d.  mag de desbetreffende les ingehaald worden tijdens de duur van de opleiding of binnen twee weken na afloop van de opleiding.  Bij afmelding binnen 24 uur voor de les of als men zich niet afmeldt voor de les dan vervalt deze desbetreffende les.

Annuleringsregeling

Annulering van de opleiding kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan  Nailzz&More, Penningkruid 82, 8607 DK, Sneek. Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is 10% van het lesgeld aan  Nailzz&More verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 20% van het lesgeld aan  Nailzz&More verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan  Nailzz&More verschuldigd. Bij beëindiging door de cursist na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen tot 3 dagdelen. Inschrijving voor opleidingen tot 3 dagdelen kunnen niet worden geannuleerd het hele bedrag blijft verschuldigd.

Cursusplanning en overmacht

 Nailzz&More behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 3 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 3 maanden kan aanvangen dan behoud  Nailzz&More zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld.  Nailzz&More is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.

Boeken en lesmateriaal

 Nailzz&More verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag. Oplesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van  Nailzz&More geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Begeleiding en diensten

Tijdens de opleiding is er altijd een gediplomeerd docent aanwezig welke die u gedurende uw opleiding begeleid en al uw vragen beantwoord.  Nailzz&More is voorzien van een koffie/thee apparaat. Koffie en thee is in de prijs inbegrepen.U dient zelf voor lunch zorgen.

Algemene Voorwaarden Nailzz&More , 30 oktober 2014